UAB „Metalmode (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo klientų, įskaitant Bendrovės svetainės https://www.minimukunamukai.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
Šis dokumentas reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai pradedami naršymą Svetainėje iššokusiame informacijos lange paspaudžia SUTINKU.

Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Kokie duomenys yra renkami?

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, užsakydami mūsų paslaugas telefonu, el.paštu ar atvykę į žaidimų kambarį Minimukų Namukai: vardas, Jūsų vaiko vardas ir amžius, Jūsų telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

Šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi paslaugų teikimo metu ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi paslaugų teikimo metu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Kokiu tikslu duomenys yra renkami?

Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Kaip tvarkome duomenis?

Užtikriname, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Asmens duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Slapukai

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, naudojame šiuos Slapukus: AWSELB, _utm.gif, _utma, _utmb, _utmc, _utmb, _utmz, ads/ga-audiences, fr, tr, SL_C_23361dd035530_KEY, SL_C_23361dd035530_VID, SL_C_23361dd035530_SID, SL_L_23361dd035530_KEY, SL_L_23361dd035530_SID, SL_L_23361dd035530_VID, smartlookCookie, UUID#[abcdef0123456789]{53}.

 

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovę veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

•     el. paštu: info@minimukunamukai.lt; 
•    atvykus į žaidimų kambarį Minimukų Namukai adresu Priegliaus g. 1, Vilniuje.